Background Image
Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

Y E N İ L İ K

G Ü N C E L

4

Destek hizmetlerimizi

Eurest Services

markası ile

sunmaya devam ediyoruz

25 y ı l a yakl aşan sektör tecrübemi z ve ka l i te odakl ı ça l ı şma prens ibimi zden

ödün vermeden bugüne kadar gös terdi ğ imi z per formans sayes inde hi zmet sektörünün seçkin

ve terc ih edi l en kuruml ar ının baş ında ge l en Euroser ve Hi zmet ve İş l etmec i l ik AŞ ol arak yeni

döneme haz ı r ı z . Compass Group Pl c .’nin des tek hi zmet l er indeki globa l marka l aşma

çerçeves inde , 1 Kas ım 201 1 tar ihi i t ibar ıyl a hi zmet l er imi z i “Eures t Ser v i ces ” markas ı i l e

sunmaya baş l adık . 50 ülkede f aa l iyet gös teren dünyanın l ider yemek ve des tek hi zmet

sağl ay ı c ı s ı Compass Group Pl c .’ninTürkiye operasyonu ol arak ,

ulus l araras ı yeni l ikl er i ve uygul ama l ar ı

daha yakından takip etmeye devam edeceğ i z .